Pojda, teksty z sierpnia 2015 roku

5 tekstów z sier­pnia 2015 ro­ku – auto­rem jest Poj­da.

Każda ra­na po­kazu­je jedną stra­coną na smu­tek chwi­le życia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 sierpnia 2015, 07:53

***

Cie­sze się, że jes­teś ze mną kiedy wokół hien jest pełno.
Bar­dzo dob­rze, że wróciłaś już w An­glii zbyt długo byłaś.
Wreszcie nic mi nie bra­kuje, wa­liz­ki swe rozpakujesz.
Bar­dzo jes­teś mi pot­rzeb­na, że zos­ta­niesz jes­tem pewna.
W mo­jej dziw­nej wyob­raźni jest op­cja wie­cznej przyjaźni.
Bo Cię kocham już jak sios­tre i niech to uczu­cie rośnie.
Mam nadzieje, że też Ty szczerze dzielisz ze mną sny. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 26 sierpnia 2015, 13:11

Polepiona

Po ciężkich dniach, wreszcie spokój nastał.
Choć z każdym z nich w mym ser­cu za­miast ma­leć wzrastał.
Lecz wszys­tkiego kres kiedyś na­dejść musi.
Bóg w końcu poz­wo­lił na lecze­nie duszy.

Nie mam już żalu ani nawet [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 4 sierpnia 2015, 13:33

Bolało...

Kiedy upadłaś jak wyszłaś z do­mu czy Cię bo­lało choć chwi­le jedną...
Kiedy schy­liłaś sie nocą ciemną w opa­nowa­niu swe­go obłedu...
Kiedy wy­baczyć byłaś go­towa upa­dek nis­ki po­nirzej kostek...
Kiedy w swej mo­cy miałaś człowieka open­tanta­nego mi­mo tych postępstw...

Gdzie mo­ja dusza...
Gdzie jest me ciało...
Ja ob­ro­niw­szy pier­sią swój stan...
Nie będę dłużej szu­kała sen­su czas jest naj­wyższy osiągnąć ten stan ... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 2 sierpnia 2015, 01:19

Czarno-białe...

Czar­no-białe zdjęcie...
Czar­no-białe sny...
Czar­no-białe szczęście...
Czar­no-białe łzy... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 1 sierpnia 2015, 11:05
Pojda

Małe serce mały problem, duże serce duży problem...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pojda

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

22 lutego 2019, 22:21Pojda do­dał no­wy tek­st Wyliczanka

30 października 2018, 16:22Pojda do­dał no­wy tek­st Kawałki

30 października 2018, 15:35Pojda do­dał no­wy tek­st Kawałki

24 września 2018, 14:38Pojda do­dał no­wy tek­st Wojna

24 kwietnia 2018, 00:41Pojda do­dał no­wy tek­st Grzechy...  

28 marca 2018, 09:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

27 marca 2018, 19:42Pojda do­dał no­wy tek­st ***

7 kwietnia 2016, 13:40fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

22 listopada 2015, 21:48Pojda do­dał no­wy tek­st Masz nóż ? 

17 listopada 2015, 00:05Pojda do­dał no­wy tek­st To sa­mo.