Pojda

24 teksty – auto­rem jest Poj­da.

Wyliczanka

Po­dał mi rękę i w tańcu obrócił mnie lekko
W ryt­mie mu­zyki szczęśli­we spoj­rze­nie topiłam
Z mo­jego nieba w jed­nej chwi­li zro­bił piekło
Wte­dy po raz pier­wszy za­kocha­na byłam...

Swoimi us­ta­mi moich ust do­tykał śmiało
Poz­wo­lił uwierzyć [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 lutego 2019, 22:21

Kawałki

W chmurze bu­dowałam sta­bil­ności fundamenta
Jed­nak ja­ko is­tnienie zos­tałam przeklęta
Pękła bańka prze­cud­na w której godzi­ny liczyłam
Cała życiowa har­mo­nia mnie opuściła.

Czy win­na jes­tem ja zła wszel­kiego ?
Każdej krop­li krwi świata całego.
Czy moimi błęda­mi dół wykopałam?
Nie wiem, chodź chętnie bym już wiedziała. 

wiersz • 30 października 2018, 16:22

Kawałki

W chmurze bu­dowałam sta­bil­ności fundamenta
Jed­nak ja­ko is­tnienie zos­tałam przeklęta
Pękła bańka prze­cud­na w której godzi­ny liczyłam
Cała życiowa har­mo­nia mnie opuściła.

Czy win­na jes­tem ja zła wszel­kiego ?
Każdej krop­li krwi świata całego.
Czy moimi błęda­mi dół wykopałam?
Nie wiem, chodź chętnie bym już wiedziała. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 30 października 2018, 15:35

Wojna

Kiedy krop­le deszczu o pa­rapet stu­kają
w mo­jej głowie mi­liony myśli powstają
Nie pot­ra­fię ich wszys­tkich poz­bierać już w jedno
Gu­bią mnie i siebie za­nim poz­nam sedno
Ciągle czas tracę na przyziemności
od­da­lam się od marzeń moich przyjemności
żałuję i klękam pod siłą ich wielką
Cze­kam aż one w głowie mo­jej pękną
Wy­buchną jak bom­ba gdy skończył się lont
Za­biorą mnie na całe szczęście stąd... 

wiersz • 24 września 2018, 14:38

Grzechy...

Strach- zawładnął, omo­tał i przejął mnie w najgłośniej­szej ciszy
Noc- przy­była, zad­rwiła i zdjęć kil­ka zro­biła na sta­rej kliszy
Złość- po­kochała, odeb­rała i zam­knęła mnie w czer­wo­nej ramce
Ktoś- poz­nał, oce­nił i po­konał mnie w kre­sowej walce. 

wiersz • 24 kwietnia 2018, 00:41

***

Da­leko od domu
Pot­rzeb­na nikomu
Zam­knięta w pułap­ce
3...2...1... Pat­rzę !

So­bie pozostawiona
Wiel­kim mias­tem tłamszona
Chy­ba nie w swo­jej bajce
3...2...1... Patrzę!

Za wiele czująca
Swo­je myśli kryjąca
A tęskniąca zawsze
3...2...1... Pat­rzę ! 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 27 marca 2018, 19:42

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 15 lutego 2017, 00:36

* * *

I zasnę dziś bez ser­ca, bez uczuć
I po­myślę dziś na świeżo, inaczej.
Wyrwę duszę moją z gęstej chmu­ry zmartwień
Pop­ro­wadzę ją pros­to do me­go umysłu.
Od­najdę w ni­cości drogę
W ciem­ności światło zamknę.
Porwę objęcia Two­je w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 8 października 2016, 00:44

***

Myśl mnie dręczy ta­ka ciężka
Jest to ma życiowa klęska
Męczy ser­ce mą i duszę
Da­je złość mi i katuszę

Cier­pie żyjąc na tej Ziemii
Nie czu­je już w żciu chemi
Mam złe wyobrażenie
Ja­ko no­we pokolenie

Co my młodzi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 kwietnia 2016, 13:04

Masz nóż ?

Obudź się dziec­ko i oczy swe otwórz szeroko.
Nie bój się tyl­ko i prze­bij nożem ser­ce głęboko.
Im szyb­ciej się do­wiesz ile świat ten cier­pienia kosztuje.
Tym szyb­ciej zro­zumiesz , gdy sam to poczujesz.
Chodź, nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 listopada 2015, 21:48
Pojda

Małe serce mały problem, duże serce duży problem...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pojda

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

22 lutego 2019, 22:21Pojda do­dał no­wy tek­st Wyliczanka

30 października 2018, 16:22Pojda do­dał no­wy tek­st Kawałki

30 października 2018, 15:35Pojda do­dał no­wy tek­st Kawałki

24 września 2018, 14:38Pojda do­dał no­wy tek­st Wojna

24 kwietnia 2018, 00:41Pojda do­dał no­wy tek­st Grzechy...  

28 marca 2018, 09:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

27 marca 2018, 19:42Pojda do­dał no­wy tek­st ***

7 kwietnia 2016, 13:40fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

22 listopada 2015, 21:48Pojda do­dał no­wy tek­st Masz nóż ? 

17 listopada 2015, 00:05Pojda do­dał no­wy tek­st To sa­mo.